PRIVACYVERKLARING

Dataprivacy is van groot belang voor Orbit GT Belgium en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd. Dit kadert binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR).

Waar kan je terecht met vragen?

Orbit GT Belgium is het bedrijf dat achter de GIS-applicatie Orbit, maar ook achter de webapplicatie geoportaal omgeving schuilt, en is de verwerker.

Adres: Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij het e-mailadres privacy@orbitgis.com

Welke gegevens slaan we op en met welke doeleinden?

Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: facturatie en boekhouding, het informeren van onze klanten, het voeren van promotie en publiciteit, het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens, het verbeteren van onze producten en diensten, toegang verlenen tot onze online kennisdatabank, …

Waar slaan we jouw gegevens op?
De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in België (onze server) en in West-Europa bewaard (onze cloud).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?
Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.

Enkel interne medewerkers van Orbit GT Belgium hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen Orbit GT Belgium heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de helpdesk verschillen van die van de projectleiders en sales-verantwoordelijken.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet Orbit GT Belgium beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van Orbit GT Belgium persoonsgegevens verwerken. Orbit GT Belgium stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Je kan inzagerecht vragen via privacy@orbitgis.com.

Orbit GT Belgium houdt een dataregister (verplicht door GDPR art. 30) bij van de gegevens die we verwerken voor onze administratieve diensten, en in het kader van onze applicaties Orbit en geoportaal omgeving.

Je hebt het recht om :

  • Jouw gegevens in te kijken
  • Jouw gegevens te laten verbeteren of te beperken
  • Jouw gegevens te laten overdragen
  • Jouw gegevens te laten verwijderen, behalve indien:
    • je een lopende zaak hebt bij onze helpdesk
    • je een openstaande schuld bij Orbit GT Belgium hebt

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
+32 (0)2 274 48 00,
e-mail: contact@apdgba.be

Rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt: het uitvoeren van de overeenkomst die ons bindt, onze gerechtvaardigde belangen als onderneming en in voorkomend geval de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien jouw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan jou gevraagd worden. Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) jouw gegevens worden opgevraagd.

Updates voor onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.